Privacy policy

PRIVACYBELEID AFFILIATEFORUM.NL

Affiliateforum.nl, onderdeel van Xyberwise B.V., respecteert de privacy van eenieder van wie persoonsgegevens door Affiliateforum.nl worden verwerkt, waaronder in het bijzonder die van bezoekers en gebruikers van de website www.affiliateforum.nl (hierna: “de website”). Affiliateforum.nl acht de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Affiliateforum.nl zal uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016).

Affiliateforum.nl verwerkt persoonsgegevens die u zelf verschaft aan Affiliateforum.nl, zoals bij:

 • Uw registratie op de website;
 • Het inloggen op de website;
 • Uw gebruik van uw account op de website, waaronder het uploaden en delen van content middels de website;
 • Uw inschrijving voor nieuwsbrieven via de website;
 • Een verzoek tot het sluiten en de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Affiliateforum.nl met betrekking tot het adverteren op de website.

Uw persoonsgegevens worden door Affiliateforum.nl verwerkt en gedeeld met derden indien en voor zover dit gebeurt met uw toestemming of indien en voor zover dat noodzakelijk is:

  a) Om uitvoering te geven aan een tussen u en Affiliateforum.nl gesloten overeenkomst, de behandeling van een verzoek tot het sluiten van een overeenkomst of uw inschrijving voor een nieuwsbrief

Affiliateforum.nl biedt een platform waarmee u onder meer kunt deelnemen aan discussies in forums, content van andere gebruikers kunt bekijken en gebruiken en zelf content kunt uploaden en delen. Daarnaast biedt de website u mogelijkheden voor adverteren. De persoonsgegevens die u al dan niet via de website verstrekt, worden door Affiliateforum.nl verwerkt voor de doeleinden waarvoor u de persoonsgegevens heeft opgegeven, alsook voor de doeleinden zoals in deze privacy policy beschreven.

Indien u zich op de website registreert en uw registratie door Affiliateforum.nl is geaccepteerd, kunt u na inloggen gebruik maken van alle u aangeboden functionaliteiten van de website, waaronder aldus onder meer begrepen het deelnemen aan discussies in forums, het bekijken en gebruiken van content van andere gebruikers en het zelf uploaden en delen van content, zoals afbeeldingen en scripts. Door content te uploaden, kunnen andere geregistreerde gebruikers van de website deze content bekijken en, indien de content op het daartoe bestemde gedeelte van de website door u is geplaatst, downloaden en opslaan daarvan waarna deze content door medegebruikers mag worden hergebruikt.

Affiliateforum.nl zal nimmer het eigendom claimen van content die u middels de website heeft geüpload, echter geeft u Affiliateforum.nl en de andere gebruikers van de website beperkte licentierechten, e.e.a. zoals beschreven in de algemene voorwaarden van Affiliateforum.nl, waarmee u akkoord gaat bij uw registratie op de website.

Indien u content middels de website uploadt, dan verleent u Affiliateforum.nl een wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije, overdraagbare licentie, inclusief het recht van sublicentie, voor het gebruik, de verveelvoudiging, de verspreiding, het maken van afgeleide werken, het tonen en uitvoeren van de content, een en ander in verband met de exploitatie van de website en anderszins in verband met de bedrijfsactiviteiten van Affiliateforum.nl, waaronder mede begrepen het ten behoeve van het geheel of gedeeltelijk promoten en verder openbaren van de content en daarvan afgeleide werken, in welke formats en middels welke mediakanalen dan ook.

Als u zich op de website heeft geregistreerd, kan Affiliateforum.nl u per e-mail benaderen voor deelname aan het affiliateprogramma van Affilaxy.com, tevens onderdeel van Affiliateforum.nl. Voorts kan Affiliateforum.nl uw e-mailadres gebruiken om u op de hoogte te houden van aanbiedingen, nieuwe diensten van Affiliateforum.nl of nieuwe ontwikkelingen ten aanzien van de dienstverlening van Affiliateforum.nl. Indien u dergelijke berichten niet langer wilt ontvangen, kunt u zich op de in deze berichten voorgeschreven wijze voor de verdere ontvangst daarvan uitschrijven. Ook kunt u zich op de website uitdrukkelijk aanmelden voor nieuwsbrieven. U kunt zich ook voor de verdere ontvangst van deze nieuwsbrieven uitschrijven op de daartoe in de betreffende nieuwsbrieven aangegeven wijze.

  b) Om te voldoen aan een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld het voldoen aan een bevel van overheidswege of het voldoen aan de fiscale verplichtingen van Affiliateforum.nl.

  c) Voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Affiliateforum.nl of van een derde, behalve wanneer uw belangen of grondrechten en fundamentele vrijheden die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen

Onder gerechtvaardigde belangen worden bijvoorbeeld begrepen fraudebestrijding en het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen Affiliateforum.nl of derden, bijvoorbeeld in verband met het gebruik van de website. Voorts worden onder gerechtvaardigde belangen begrepen het verwerken (waaronder het opslaan mede begrepen) van uw persoonsgegevens door de hostingprovider van Affiliateforum.nl, om de website en e-mailvoorzieningen van Affiliateforum.nl te kunnen exploiteren en het delen van uw persoonsgegevens met een administratie-/boekhoudkantoor om de administratie en boekhouding van Affiliateforum.nl te kunnen verzorgen indien u een overeenkomst met Affiliateforum.nl hebt gesloten in verband met het adverteren op de website.

Affiliateforum.nl slaat uw persoonsgegevens op binnen de Europese Economische Ruimte ("EER"). Het kan echter voorkomen dat bepaalde persoonsgegevens die Affiliateforum.nl verzamelt, worden doorgegeven aan of opgeslagen buiten de EER, bijvoorbeeld het gebruik van bepaalde tooling op de website, zoals Google Analytics. Wanneer hiervan sprake is, draagt Affiliateforum.nl er zorg voor dat de verwerking van uw persoonsgegevens buiten de EER gebeurt op een veilige en rechtmatige wijze. Affiliateforum.nl zal in dat verband dan ook de noodzakelijke stappen ondernemen om te garanderen dat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd.

Wanneer u de website bezoekt, kan Affiliateforum.nl de volgende gegevens automatisch verzamelen: uw IP-adres, inloggegevens, locatiegegevens en tijdstippen en lengte van de bezoeken aan de website en interactie met bepaalde pagina's. Affiliateforum.nl verzamelt automatisch gegevens door het gebruik van verschillende technieken, waaronder cookies en vergelijkbare technieken, waarop hieronder verder wordt ingegaan.

Cookies en vergelijkbare technieken die Affiliateforum.nl gebruikt

Affiliateforum.nl gebruikt functionele en analytische cookies en vergelijkbare technieken, zoals Google Webmaster Tools en Google Analytics die automatisch gegevens kunnen verzamelen wanneer u de website gebruikt. De gegevens verkregen uit de cookies, worden gedeeld met derden die de programmatuur daarvoor beschikbaar stellen teneinde het voor Affiliateforum.nl mogelijk te maken onderstaande doeleinden na te kunnen streven.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van uw apparaat. Affiliateforum.nl gebruikt cookies met slechts een technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Voorts verzamelt Affiliateforum.nl middels analytische cookies gegevens voor onderzoek teneinde een beter inzicht te krijgen in uw gebruik van de website. Analytische cookies helpen analyseren op welke wijze de website wordt gebruikt door logboekgegevens en bezoekersgedrag op de website te verzamelen.

In het cookiebeleid op de website is verder beschreven in hoeverre Affiliateforum.nl van cookies gebruik maakt. Affiliateforum.nl zal met derden die namens Affiliateforum.nl uw persoonsgegevens verwerken, een verwerkingsovereenkomst sluiten om te garanderen dat uw persoonsgegevens door deze derden voldoende worden beschermd.

Uw rechten

U heeft het recht om Affiliateforum.nl te verzoeken om inzage, wissing en rectificatie van uw persoonsgegevens alsook om beperking van de u betreffende verwerking. Voorts heeft u het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op de van u verkregen toestemming, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of in geval u in een ander land dan Nederland woonachtig of gevestigd is, de toezichthoudende autoriteit aldaar.

Bewaren van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden door Affiliateforum.nl slechts bewaard voor zolang dat gelet op de doeleinden waarvoor zij zijn verkregen, noodzakelijk is. U kunt uw account op de website deregistreren door te mailen naar info@affiliateforum.nl waarmee u de verdere verwerking van uw persoonsgegevens waarvoor u toestemming hebt gegeven, intrekt, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan. Uw profiel wordt dan zo spoedig mogelijk van de website verwijderd.

Affiliateforum.nl legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico's die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

Contact

Voor vragen over deze privacy policy of vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door Affiliateforum.nl, kunt u contact opnemen met Affiliateforum.nl. Affiliateforum.nl helpt u graag indien u vragen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Affiliateforum.nl of indien u uw persoonsgegevens wilt wijzigen of verwijderen.

Affiliateforum.nl, onderdeel van Xyberwise B.V.
Thomas R. Malthusstraat 1
1066 JR Amsterdam
info@affiliateforum.nl